Regulamin strony www.maizo.com

1. DEFINICJE

Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „Administrator” oznacza Maizo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
1.2. „Detalista” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, dokonujących odpłatnego nabycia takich towarów lub usług.
1.3. „Informacja handlowa” oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
1.4. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
1.5. „Serwis” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: https://maizo.com/ za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
1.6. „Usługi” oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności umożliwienie bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub publikowanie Informacji handlowych Administratora oraz Detalistów.
1.7. „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
2.4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
2.5. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa).

4. REKLAMACJE

4.1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
4.2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: ……………………………………. 
4.3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
4.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej z którego wysłano reklamację.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies, określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem Polityka Prywatności
5.2. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
5.3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………………………………………………

6. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
6.2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
6.3. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu.
6.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet.
6.5. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, albo naruszałby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
7.2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.